Atgal

UAB „3D PROTOTIPAI“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

2018 m. gegužės 22 d.

Nr. 3D-20180522

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.
Ši „UAB „3D prototipai“ asmens duomenų tvarkymo politika“ (toliau – Politika) skirta informuoti Jus kaip mes renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.
Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų žemiau.
Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.
Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefonu numeris, pareigos, nuotraukos, esančios el. pašto parašo rekvizituose, pirkimo istorija, banko sąskaitos numeris ir kt.
Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas ir pan.), kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame.

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į UAB „3D prototipai“ duomenų apsaugos pareigūną telefonu +37062254140, e. paštu duomenuapsauga@3dpro.lt, arba paštu adresu Savanorių per. 235, LT-02300 Vilnius.

 

KOKIUS DUOMENIS MES RENKAME APIE JUS?

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pareigos, nuotraukos, esančios el. pašto parašo rekvizituose, pirkimo istorija, banko sąskaitos numeris;
 • Audio-vizualinius duomenis, tokius kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo įrašai, kai Jūs lankotės mūsų įmonėje.

Svarbu: mes nerenkame kitų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, nebent Jūs ar Jūsų kontrahentai atskleidžia juos naudojantis mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, apmokant už prekes ar paslaugas, ar panašiais atvejais.
Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

 

KOKIAIS TIKSLAIS MES RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių.
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 • Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis.
 • Kad galėtume su Jumis bendrauti, be kita ko:
  • Atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus;
  • Siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo;
  • Siųsti techninius pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir administracines žinutes;
 • Mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų el. pranešimų turinį.
 • Kad pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų kokybės, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami šiuo tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.
 • Kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdu, mes įrašome ir saugome Jūsų ir mūsų komunikaciją el. paštu ar raštu pateiktais dokumentais. Šiuo tikslu taip pat saugome telefono ryšio numerį, pokalbio trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis.
 • Kad užtikrintume Jūsų ir mūsų turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo duomenis, kai apsilankote įmonėje UAB „3D prototipai“.

 

KAS MUMS SUTEIKIA TEISĘ GAUTI IR NAUDOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

 • Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su UAB „3D prototipai“;
 • Jūs ketinate pasinaudoti UAB „3D prototipai“ teikiamomis paslaugomis;
 • Jūs davėte sutikimą;
 • Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui:

– siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis;
– siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti.
Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

 

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat kuriuos užfiksuojame vaizdo stebėjimo įranga, kaip nurodyta aukščiau.
Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami mūsų technologinius įrankius ir paslaugas, be kita ko, susirašinėjimą elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į UAB „3D prototipai“ el. paštus. Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš savo tiekėjų.
Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • už UAB „3D prototipai“ buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika;
 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • Kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius verslo pokyčius (be kita ko, ir potencialiais ar esamais verslo pirkėjais bei jų patarėjais).

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.
Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Mūsų, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:

 • Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis;
 • Vaizdo duomenis saugome 3 dienas;
 • Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

 

KIEK SAUGI YRA JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo UAB „3D prototipai“, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją ne per UAB „3D prototipai“ naudojamas elektronines sistemas.

 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
  purposes, including profiling, and the processing of personal data in order to legitimate our interests;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

 

KAIP JŪS ĮGYVENDINSITE SAVO TEISES?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti UAB „3D prototipai“ duomenų apsaugos pareigūnui e. paštu duomenuapsauga@3dpro.lt, paštu adresu Savanorių per. 235, LT-02300 Vilnius.
Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.
Mes atsisakysime tenkinti Jūsų Prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

 

KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
 • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
 • Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.
 • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.3dpro.lt ir kitomis priemonėmis.